Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
Dzisiaj jest: 30 Listopada 2020  |  Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty
gok sękowa, gmina sękowa, ośrodek kultury
Shadow
Slider

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej

ogłasza nabór na stanowisko
ANIMATORA SPORTU

na Kompleksie Boisk Sportowych w Sękowej

w ramach programu „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

Forma umowy: umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2020r.)

 Czas pracy: 120 godzin zajęć w miesiącu, praca również w soboty i niedziele

 Miejsce świadczenia pracy: Kompleks Boisk Sportowych ORLIK w Sękowej, 38-307 Sękowa, woj. małopolskie

 

 1. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja), posiadanie kwalifikacji i uprawnień trenera lub instruktora sportu
 • osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowsiku, nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku animatora sportu na boiskach ORLIK,
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 • 2. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV) z dokładnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
  • list motywacyjny,
  • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie, uprawnienia trenerskie, instruktorskie,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
  • program planowanych działań animatora - załącznik nr 1,
  • załącznik nr 2 – oświadczenie o nie otrzymywaniu wynagrodzenia z MSIT,
  • załącznik nr 3 – oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • załącznik nr 4 – oświadczenie o niekaralności.
  • Oświadczenie RODO wg wzoru poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 3. Zakres wykonywanych zadań na danym stanowisku:

 1. Inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
 2. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
 3. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,
 4. Organizowanie i współorganizowane imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
 5. Koordynowanie prac porządkowych na boisku ORLIK,
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

 4. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na animatora sportu” w   Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej w  terminie do dnia  24 lutego 2020r.    do godz. 1500.

Oferty które wpłyną po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora GOK Sękowa.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń GOK Sękowa.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje udziela Pani Iwona Tumidajowicz – Dyrektor GOK Sękowa -tel. 791 553 771.

 

Wymagane dokumenty -  list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą – RODO.

Dyrektor GOK SĘKOWA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nieuzyskania dofinansowania na Animatorów Sportu w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” 2020.

 

 

Sękowa, 17.02.2020 r.

 

 

Załącznik nr 1 do składania ofert na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku Animator Sportu na rok 2020 na terenie kompleksu  Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012 w Sękowej

 

 

..................................................

(imię i nazwisko animatora)

 

Moje Boisko ORLIK 2012

Sękowa

(nazwa i adres obiektu)

 

PROGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ANIMATORA

uczestnika projektu „Lokalny Animator Sportu

 

termin realizacji projektu 1.03.2020 - 30.11.2020 r.

 

Podstawowe cele,  efekty, korzyści, zakładane do osiągnięcia poprzez udział w projekcie:

 

Planowana (przewidywana) liczba uczestników.

 

Podczas pojedynczych zajęć:

 

 

Dzieci i młodzież

 

Osoby dorosłe

 

Seniorzy (50+)

 

Osoby niepełnosprawne

 

 

 

 

W skali tygodnia:

 

 

 

 

Podczas imprezy:

 

 

 

 

Całkowita:

 

 

 

 

Planowane formy zajęć: (proszę podać  w jakich dyscyplinach)

Gry i zabawy

Systematyczne zajęcia

Zawody, festyny

Inne formy

 

 

 

 

Propozycje ew. współpracy:

Szkoły

Lokalne placówki oświatowo- wychowawcze

Kluby sportowe

Inne organizacje pozarządowe

 

 

 

 

Najważniejsze wydarzenia z udziałem społeczności lokalnej, planowane do realizacji na Orliku np. dzień dziecka, wakacje na Orliku, konkursy, festyny, imprezy itp.

 

Planowana oferta zajęć weekendowych:

Dyscyplina

Grupa docelowa

 

 

Planowana oferta rozrywek cyklicznych:

Dyscyplina

Grupa docelowa

 

 

Czy planowany jest udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach organizowanych w oparciu o obiekty Orlik? (proszę podać w jakich)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja współpracy z lokalnym samorządem: (ew. program takiej współpracy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               .......................................

                                                                                                                 (data i czytelny podpis)

 

 

 

Załącznik nr 2 do składania ofert na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku Animator Sportu na rok 2018 na terenie kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012               w Sękowej

 

 

...............................................

nazwisko i imię

 

................................................

adres zamieszkania

/kod, miejscowość, ulica, nr/

 

..................................................

 /adres boiska ORLIK/

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że w trakcie realizacji Projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2020 roku nie będę otrzymywał innego wynagrodzenia za pracę – szkolenie sportowe, pochodzącego bezpośrednio ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.

 

..............................................

(data i czytelny podpis)

 

 

Załącznik nr 3 do składania ofert na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku Animator Sportu na rok 2020 na terenie kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012  w Sękowej

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O  KORZYSTANIU  Z  PEŁNI  PRAW  PUBLICZNYCH

 

 

 

Ja, …………………………............... urodzony/a …………………

w …………………………………….. oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

……………………………..                      …….…………………….

           (miejscowość i data)                                       (podpis)

 

                           

 

 

Załącznik nr 4 do składania ofert na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku Animator Sportu na rok 2020 na terenie kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012  w Sękowej

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................

(imię i nazwisko)

 

Zamieszkały/a ..............................................................................................

(adres zamieszkania)

 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ..........................................................................

wydanym przez ..............................................................................................

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

 

o ś w i a d c z a m

- iż nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

- nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych

 

 

                         ......................................

(miejscowość, data)                                                                          (własnoręczny podpis

 

Kalendarz wydarzeń

Listopad 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Wyszukiwarka

Search - SP Page Builder
PLG_JEV_SEARCH_TITLE
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

Copyright © 2018 GOK Sękowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreacja: Agencja DM